ایسنا/خوزستان ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات دامی جهاد کشاورزی ﺧﻮزﺳﺘﺎن گفت: ﺗﻮﻟﻴﺪ گوﺷﺖ ﻣﺮغ آﻣﺎده ﻃﺒﺦ در خوزستان در ۳ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪایی ﺳﺎل۱۴۰۳، ۳۰ هزار و ۸۲۸ ﺗﻦ بوده است.

ﻋﺒﺪاﻻﻣﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ امروز ۲ تیرماه اظهار کرد: ﺗﻮﻟﻴﺪ گوﺷﺖ ﻣﺮغ آﻣﺎده ﻃﺒﺦ در۳ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪایی ﺳﺎل۱۴۰۳، ۳۰ هزار و ۸۲۸ ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل گذﺷﺘﻪ، بیش از ۴۰ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داشته است.

به گزارش ایسنا، وی اﻓﺰود: اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ گوﺷﺖ ﻣﺮغ، ﺣﺎﺻﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻮﺟﻪ‌رﻳﺰیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻮﺟﻪ‌رﻳﺰی در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪایی ﺳﺎل ﺟﺎری۱۶ﻣﻴﻠﻴﻮن و ۲۲۵ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده است، گفت: ﺟﻮﺟﻪ‌رﻳﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل گذﺷﺘﻪ ۱۱ﻣﻴﻠﻴﻮن و ۵۵۱ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

وی ادامه داد: ﺑﺎ تاﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻬﺎده‌ﻫﺎی دامی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺼﻮب و ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه گوشتی، پیش‌بینی می‌ﺷﻮد ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی وزارت ﻣﺘﺒﻮع روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻮﺟﻪ‌رﻳﺰی در ﻣﺎه‌های آتی و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ گوشت ﻣﺮغ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮد را داشته باشیم.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari