گل زودهنگام آلومینیوم به نفت آبادان توسط امین کاظمیان در دقیقه ۱ را تماشا کنید.
source

source

source

source

source

توسط