ششمین  جلسه کمیته عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص بررسی طرح جامع حمل و نقل شهری تهران و حومه با حضور سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و  مشاوران طرح جامع حمل و نقل شهری تهران و حومه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مشاور طرح به بیان سناریوهای سیستم‌های حمل و نقل ریلی که در طرح آمده است پرداخت و کریدورهای حمل و نقلی پرتقاضا را تشریح کرد. 

در ادامه جلسه کارشناسان حوزه حمل و نقل  به بیان  نظرات خود درخصوص طرح  جامع حمل ونقل شهری تهران و حومه پرداختند. 

 با توجه به نیاز بررسی‌های دقیق تر و همه جانبه‌تر سند جامع حمل و نقل شهری تهران و حومه جلسات بیشتری برای این طرح تا رسیدن به طرحی جامع و دقیق که برای آینده پایتخت نیاز است ادامه خواهد داشت.

source

توسط