کمیته انضباطی در مورد پرونده دو باشگاه استقلال و تراکتور تصمیم گیری می‌کند.

در چند روز گذشته این شائبه ایجاد شده که باشگاه تراکتور ایرادات کارگروه نظارت بر قراردادها را برطرف کرده و این فرصت را داشته تا قراردادهای مورددار را اصلاح کند اما این فرصت به سپاهان و پرسپولیس داده نشده است و این از عدالت به دور است اما پیگیری آنا نشان می دهد هر دو باشگاه اگر ایرادات گرفت شده را اصلاح هم کنند باز این کمیته انضباطی است که در مورد آنها تصمیم می کند و اگر تشخیص به کسر امتیاز یا موارد دیگر بدهد این آراءصادر می شود و اگر هم تشخیص به رای دیگری باشد اعلام خواهد شد.

همان طور که در مورد سپاهان و پرسپولیس هم این اتافق رخ داده و با وجودی که آنها قراردادهایش ایراد گرفته شده شان را اصلاح کردند اما رای کمیته انضباطی در مورد آنها اعمال شد.

باشگاه استقلال باید تا ساعت ۱۶ امروز دفاعیات خود را بابت ۴ ایرادی که کارگروه نظارت بر قراردادها به آنها گرفته ارسال کند اما تااین لحظه دفاعیه ای ارسال نشده است. ظاهرا سفر مدیران استقلال به کیش باعث تاخیر در ارسال این دفاعیات شده و شاید هم مدیران استقلال قصد دارند مستقیم دفاعیات خود را به مستقیم به کمیته انضباطی ارسال کنند.

source

توسط