شرکت سایپا شرایط فروش کوییک S و ساینا S و شاهین اتوماتیک را ویژه منتخبین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی را اعلام کرد.

شرایط فروش سایپا – آبان ۱۴۰۲

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipacorp.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

کوییک S – طرح عادی و جوانی جمعیت آبان ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی کوییک S اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان ۱۴۰۲ همچنین بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ  14 آبان پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند. متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۹ آبان ماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

ساینا S استاندارد – طرح عادی و جوانی جمعیت آبان ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی ساینا S اقدام نموده و اولویت ایشان زمستان ۱۴۰۲ همچنین بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ  14 آبان پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند. متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۹ آبان ماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

آرشیو شرایط فروش سایپا

کوییک S – آبان ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی کوییک S اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ  9 آبان پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند. متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۹ آبان ماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

ساینا S استاندارد – طرح عادی – آبان ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی ساینا اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ  7 آبان پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند. متقاضیان می توانند از روز دوشنبه ۸ آبان ماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

کوییک R تیپ S – آبان ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی کوییک R اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و زمستان سال ۱۴۰۲ تایید و در تاریخ  3 آبان پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند. متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه ۳ آبان ماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

ساینا S – طرح عادی – آبان ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی ساینا اس اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ  3 آبان پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند. متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه ۳ آبان ماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

کوییک GX – طرح عادی و طرح جوانی جمعیت – مهر ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی کوییک GX اقدام نموده و اولویت ایشان بهار سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۲۹ مهر پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز شنبه ۲۹ مهر با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

ساینا اس – طرح عادی – مهر ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۲۶ مهر پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه ۲۶ مهر با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – ساینا S

شاهین – شهریور ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۶ شهریور پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۷ شهریور با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – ساینا S

شاهین – مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروی شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۳۰ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز دوشنبه ۳۰ مردادماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – فراخوان 12

شرایط فروش سایپا- مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروهای فوق اقدام نموده و اولویت ایشان تابستان سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۲۵ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه ۲۶ مردادماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – فراخوان 12

ساینا – مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروهای فوق اقدام نموده و اولویت ایشان بهار ۱۴۰۲ تعیین در تاریخ ۲۳ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز سه شنبه ۲۴ مرداد به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – فراخوان 12

شرایط فروش سایپا- مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲نسبت به انتخاب خودروهای فوق اقدام نموده و اولویت ایشان بهار سال ۱۴۰۳ تایید و در تاریخ ۱۹ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه ۱۹مردادماه با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند.

شرایط فروش سایپا – فراخوان 12

شرایط فروش سایپا – مرداد ۱۴۰۲

متقاضیانی که در خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروهای ساینا اس و شاهین اقدام نموده و اولویت ایشان بهار ۱۴۰۲ تعیین در تاریخ ۱۸ مرداد پیامک به ایشان ارسال گردیده امکان واریز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرایط فوق را دارا می باشند.

متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه ۱۸ مرداد تا روز دوشنبه ۲۳ با مراجعه به سایت فروش شرکت سایپا به آدرس saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و واریز وجه اقدام نمایند