در جدول زیر، آخرین قیمت نمایندگی هایما ایران خودرو را در سال 1402 مشاهده می‌کنید:

جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو
مدل S5-AT6 S7T-Plus 8S
تیر 1402 982.689 1,007
شهریور 1402 ثابت ثابت 1212.428
آبان 1402 ثابت ثابت 1482.224

*قیمت‌ها برحسب میلیون تومان است.

قیمت هایما در سال 1401

در جدول زیر، آخرین قیمت نمایندگی هایما ایران خودرو را در سال 1401 مشاهده می‌کنید:

جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو
مدل S5-AT6 S7T-Plus
مرداد 1401 794 843
اسفند 1401 815.3 858

*قیمت‌ها برحسب میلیون تومان است.

قیمت هایما در سال 1400

در جدول زیر، آخرین قیمت نمایندگی ایران خودرو را برای انواع خودرو هایما مشاهده می‌کنید:

جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو
مدل S5-AT6 S7T-Plus
خرداد 1400 640
آبان 1400 595 675
بهمن 1400 ثابت 680.9

*قیمت‌ها برحسب میلیون تومان است.

قیمت هایما در سال 1399

در جدول زیر، قیمت انواع هایما ایران خودرو را در سال 1399 مشاهده می‌کنید:

جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو
مدل S5-CVT S7T
شهریور 1399 295.1 309
آبان 1399 386.4 405.5

*قیمت‌ها برحسب میلیون تومان است.

قیمت هایما در سال 1398

در جدول زیر، قیمت کارخانه‌ای هایما ایران خودرو را در سال 1398 مشاهده می‌کنید:

جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو
مدل S5-CVT S7T
آذر 1398 178.3 156

*قیمت‌ها برحسب میلیون تومان است.

قیمت هایما در سال 1397

در جدول زیر، قیمت رسمی هایما ایران خودرو را در سال 1397 مشاهده می‌کنید:

جدول تغییر قیمت هایما ایران خودرو
مدل S5-CVT S7T
فروردین 1397 90 95.2
خرداد 1397 98.6 104.3
دی 1397 138 156

*قیمت‌ها برحسب میلیون تومان است.


source

توسط