مقام معظم رهبری اخیرا نسبت به فعالیت های غیر مولد و کسب پول بادآورده انتقاداتی مطرح کردند این مسئله موجب شد تاعده ای نسبت به فعالیت در بورس شبهه افکنی کرده و فعالیت در بازارمالی را نفی کنند.
source

توسط ecokhabari