ابراهیم بازیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در چهاردهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران تشریح کرد: امروزه بدون توجه به اقتصاد مردمی به عنوان یک الگو و عدم اطمینان بخشی نسبت به آن، نمیتوان مانع رکود و توقف اقتصادی کشور شد.
source

توسط ecokhabari