رئیس سازمان خصوصی سازی اعضای هیئت ۷ نفره مولدسازی اموال و دارایی های دولت را نام برده است.
source

توسط ecokhabari