ابهامات بسیاری بازار سهام را در کشور تهدید می‌کند، تحریم، قیمت‌های جهانی و تصمیمات دولت برای بودجه از این دست ابهامات است. باید دید کدام یکی از این موضوعات قدرت بیشتری برای جهت دهی به بورس کشور را دارند.
source

توسط ecokhabari