چرا باید در دولت جدید با این حجم از دستگیری ها و پرونده های جاری در خودروسازی روبرو باشیم؟ کجای کار ایراد دارد؟ پس مدیران حراست و بازرسی در شرکت های خودروسازی کجای کار هستند؟ 
source

توسط ecokhabari