معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شد.
source

توسط ecokhabari