به گزارش اقتصادنیوز ضریب جینی از 0.3992 در سال 98 به 0.4006 در سال 99 رسیده است، به بیان ساده تر نابرابری درآمدی ایرانیان در سال 99 نسبت به سال 98 افزایش یافته است. همچنین سهم بیست درصد افراد فقیر جمعیت ایران از درآمد کل در سال 99 تنها 5.8 درصد بوده و این در حالیست که سهم بیست درصد ثروتمند جامعه از کل درآمد بالغ بر 47 درصد برآورد شده است. با وجود اینکه ضریب جینی در سال 99 نسبت به سال 98 افزایش یافته است اما هنوز به سطح ضریب جینی در سال 97 نرسیده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد شدت نابرابری درآمدی در مناطق شهری ایران نسبت به نابرابری در مناطق روستایی بیشتر است.
ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که برای سنجش نابرابری درآمدی و مطلوبیت توزیع درآمد از آن استفاده می شود. این ضریب هرچه به صفر نزدیک تر باشد نابرابری درآمدی کمتر و هرچه به یک نزدیک تر باشد وضعیت توزیع درآمد در جامعه نامطلوب تر است.
ضریب جینی در مناطق شهری در سال 99 حدود 0.3835 برآورد شده است. سهم بیست درصد فقیر در مناطق شهری از درآمد در سال گذشته تنها 6.3 درصد و سهم بیست درصد ثروتمند 46.2 درصد برآورد شده است. در میان مناطق شهری کشور اردبیل با اختلاف کمترین ضریب جینی را به خود اختصاص داده است. سیستان و بلوچستان طبق شاخص ضریب جینی بیشترین نابرابری درآمدی را میان مناطق شهری ایران به خود اختصاص داده است.
ضریب جینی در سال 99 برای مناطق روستایی کشور 0.3590 به ثبت رسیده است. سهم بیست درصد فقیر جمعیت روستایی از کل درآمد روستاییان 6.8 درصد و سهم بیست درصد ثروتمند 46.2 درصد برآورد شده است. در میان مناطق روستایی کشور، مناطق روستایی استان خوزستان کمترین میزان نابرابری را به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین نابرابری در مناطق روستایی کشور نیز در روستا های استان چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است.
اقتصادنیوز: در روز پایانی هفته، چالش عرضه ها میتواند دوباره از توان تقاضا بکاهد، این در حالی است که در ساعت پایانی…
آدرس : تهران، خیابان مطهری، بین میرزای شیرازی و سنایی، پلاک ۳۷۰

source

توسط ecokhabari

دیدگاهتان را بنویسید