در ادامه جلسات مجلس شورای اسلامی برای بررسی وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم، نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهارات خود را بیان کردند و در ادامه نیز رضا فاطمی امین به دفاع از برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود برای اداره وزارت صمت پرداخت.
بخش دوم اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی صمت:
بخش نخست اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی صمت:

source

توسط ecokhabari