نتیجه تحقیقات آماری از این حکایت دارد که افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله حداقل ۱۱ ساعت و ۳۰ دقیقه از زمان شبانه‌روز خود را صرف رسیدگی و مراقبت از خود می‌کنند.
به گزارش ایسنا، نتیجه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در مجموع ایرانی‌ها بالاترین زمان خود که حدود ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه بود را به فعالیت‌های مربوط به رسیدگی و مراقبت سپری می‌کنند از جمله خوابیدن، خوردن و آشامیدن و یا مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی و یا همچنین سفرهایی که در واقع با فعالیت‌های رسیدگی به خود اختصاص دارد.
اما نتیجه تحقیقات و بررسی‌های آماری که از سوی صمد احسانی – کارشناس آمارهای اجتماعی مرکز آمار ایران- در اختیار ایسنا قرار گرفته است در رابطه با وضعیت افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله جزییات تازه‌ای را نشان می‌دهد که البته در این گروه‌های سنی نیز باز هم بیشترین گذران وقت به همان موضوع مجموعه کلی ایرانی ها یعنی مراقبت از خود اختصاص دارد.
۱۵ تا ۲۴ ساله‌ها چه می‌کنند؟
براساس این گزارش در بین ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ها در گروه مردان بعد از فعالیت «رسیدگی و خودمراقبتی» که ۱۱ ساعت و ۴۶ دقیقه است متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به فعالیت «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با پنج ساعت و ۴۶ دقیقه و کمترین زمان صرف شده به فعالیت‌ مربوط به کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد و همچنین تولید کالا برای استفاده نهایی خود با دو دقیقه اختصاص دارد.

در بین زنان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز بعد از فعالیت «نگهداری و مراقبت‌های شخصی»  که ۱۱ ساعت و ۵۰ دقیقه است فعالیت «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با چهار ساعت و ۴۴ دقیقه بیشترین و فعالیت کار داوطلبانه بدون مزد با دو دقیقه کمترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.

 مردان پا به پای زنان برای مراقبت از خود زمان صرف می‌کنند
همچنین بررسی نتایج این طرح در بین ۱۵ تا ۲۹ ساله‌ها از این حاکی از آن است که در بین مردان ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه از زمان شبانه روز به رسیدگی و مراقبت از خود می‌گذرد و بعد از آن متوسط بیشترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت‌ها در حوزه «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی» است که حدود پنج ساعت و ۹ دقیقه را به خود اختصاص می‌دهد.

گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله کمترین زمان خود را برای فعالیت در تولید کالا جهت استفاده نهایی خود با حدود یک دقیقه صرف می‌کند.
در رابطه با زمان گذرانی زنان این گروه سنی نیز باید یادآور شد که نگهداری و مراقبت‌های شخصی ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه از وقت آنها را به خود اختصاص می‌دهد و بعد از آن فعالیت «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی و تمرین‌های ورزشی» با چهار ساعت و ۲۷ دقیقه بیشترین و کار داوطلبانه بدون مزد با دو دقیقه کمترین زمان صرف شده را دارا است.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari