خزانه داری وزارت اقتصاد با ارائه گزارشی از میزان عرضه اوراق مالی اسلامی در سالجاری، نتیجه یازدهمین هفته عرضه این اوراق منتهی به سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای نتیجه یازدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به سیزدهم مرداد ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، یازدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ ۲۳۸ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری یازده هفته عرضه اوراق بدهی اقدام نموده که تا این تاریخ، در مجموع ۷۶ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان شامل ۶ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۷۰ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام گردید.
بنا بر این گزارش، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری یازده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
گزارش یاد شده می‌افزاید: حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، یازدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۲۳۸ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.
این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۹۸۱ ر ۶ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۷۹ درصد از طریق بازار پول و ۲۱ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در دهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
شیوه عرضه / انتشار
نماد معاملاتی
سررسید اوراق
نرخ اسمی اوراق
نرخ بهره مؤثر اوراق
متقاضیان
مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه اوراق مرابحه عام
اراد ۸۶
تیر ۱۴۰۲
۱۶ درصد
۲۱.۴۷ درصد
بازار پول
۹۳۴.۲۰۰
بازار سرمایه
۱.۴۴۸.۰۱۰
جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام
۲.۳۸۲.۲۱۰
ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت / خزانه‌داری کل کشور
این گزارش خاطرنشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶، در مجموع معادل ۷۶,۷۲۴ میلیارد تومان شامل ۷۰,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۷.۷۴۲ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:
جدول شماره (۲)؛ جزئیات عملکرد تأمین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰
گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
مبالغ به میلیون ریال
شرح
تاریخ فروش نقدی
اوراق نقدی
اوراق غیر نقدی
جمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره مؤثر هر هفته
بازار پول
بازار سرمایه
جمع
اسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۰۱/‌۰۳/‌۱۴۰۰‬
۰
۰
۰
۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هفته اول
۱۴۰۰۳/۰۴
۲۰.۸۲ درصد
۴۷۳,۰۰۰
۹,۹۳۳,۰۰۰
۱۰,۴۰۶,۰۰۰
۰
۱۰,۴۰۶,۰۰۰
هفته دوم
۱۴۰۰/۳/۱۳
۱۵.۵۹۱.۲۴۰
۰
۱۵.۵۹۱.۲۴۰
۰
۱۵.۵۹۱.۲۴۰
هفته سوم
۱۴۰۰/۳/۱۹
۰
۰
۰
۰
۰
هفته چهارم
۱۴۰۰۳/۲۶
۰
۰
۰
۰
۰
هفته‌پنجم
۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۱.۲۹ درصد
۲.۰۴۸.۲۰۰
۰
۲.۰۴۸.۲۰۰
۰
۲.۰۴۸.۲۰۰
هفته‌ششم
۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۲۱ درصد
۱۳.۹۰۳.۹۶۵
۱.۸۹۶.۳۴۰
۱۵.۸۰۰.۳۰۵
۰
۱۵.۸۰۰.۳۰۵
هفته هفتم
۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۱.۰۲ درصد
۵.۵۶۹.۲۷۹
۲۳۱,۹۹۳
۵.۸۰۱.۲۷۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵.۸۰۱.۲۷۱
هفته هشتم
۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۰
۰
۰
۰
۰
هفته‌نهم
۱۴۰۰/۰۴/۲۹
۰
۰
۰
۰
۰
هفته دهم
۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۲۱.۷۲ درصد
۱۶.۸۴۳.۳۵۵
۹۳۴.۰۰۰
۱۷.۷۷۷.۳۵۵
۰
۱۷.۷۷۷.۳۵۵
جمع کل انتشار / عرضه اوراق
۲۱.۱۳ درصد
۵۴.۴۲۹.۰۳۹
۱۲,۹۹۵.۳۳۳
۶۷.۴۲۴.۳۷۲
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۷.۴۲۴.۳۷۲
ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت / خزانه‌داری کل کشور
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع “روند تحولات متغیرهای اقتصادی”و “روند سنجه‌های پایداری ب
دهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف” و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari