به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در راستای تأمین مالی بهینه، دهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ششم مرداد ماه 1400 برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ 778ر1 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال1400 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی اقدام نموده که تا این تاریخ ، در مجموع 836ر76 میلیارد تومان شامل 836ر6 میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و 70,000 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.
بنا بر این گزارش، در ادامه اقدامات برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری ده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
 دهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ 778ر1میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.
جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در دهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 06/05/1400
شیوه عرضه/انتشار
نماد معاملاتی
سررسید اوراق
نرخ اسمی اوراق
نرخ بهره موثر اوراق
متقاضیان
مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه اوراق مرابحه عام
اراد86
تیر1402
16%
21.45%
بازار سرمایه
934.000
بازار پول
1.868.000
اراد87
خرداد1403
17%
21.77%
14.975.355
جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام
17.777.355
ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور
 با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 836ر6 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 81 درصد از طریق بازار پول و 19 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری نه هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ 29/04/1400، در مجموع معادل 74,964 میلیارد تومان شامل 70,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 4,964 میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه می‌شود:
جدول شماره (2)؛  جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال 1400
گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 29/04/1400
مبالغ به میلیون ریال
شرح
تاریخ فروش نقدی
اوراق نقدی
اوراق غیر نقدی
جمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته
بازار پول
بازار سرمایه
جمع
اسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 01/03/1400
0
0
0
0
600,000,000
600,000,000
هفته اول
04/3/1400
%20,82
473,000
9,933,000
10,406,000
0
10,406,000
هفته دوم
12/3/1400
%20,82
15.591.240
0
15.591.240
0
15.591.240
هفته سوم
19/3/1400
%20.82
0
0
0
0
0
هفته چهارم
26/3/1400
%20.82
0
0
0
0
0
هفته‌پنجم
01/04/1400
%21,29
2.048.200
0
2.048.200
0
2.048.200
هفته‌ششم
08/04/1400
%21
13.903.965
1.896.340
15.800.305
0
15.800.305
هفته‌ هفتم
15/04/1400
%21.02
5.569.279
231.993
5.801.272
100.000.000
105.801.272
هفته هشتم
22/04/1400
%21.02
0
0
0
0
0
هفته‌نهم
29/04/1400
%21.02
0
0
0
0
0
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق
%20.92
37.585.684
12.061.333
49.647.017
700.000.000
749.647.017
ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع “روند تحولات متغیرهای اقتصادی”و “روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف” و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.
انتهای پیام/

source

توسط ecokhabari

دیدگاهتان را بنویسید